Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Van: De besloten vennootschap Degree-n BV.
, gevestigd te Hilversum gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Almere op 1 augustus 2016 onder nummer 65963296.

Definities
In deze Leverings- en betalingsvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

Degree-n BV. (hierna te noemen ‘Degree-n’), dan wel haar rechtsopvolger, dan wel één of meer
van haar werkmaatschappijen of deelnemingen, dan wel anderszins aan haar gelieerdevennootschappen.

Wederpartij: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met Degree-n heeft gesloten,
respectievelijk wenst af te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.

Partijen: Degree-n en een wederpartij tezamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de partijen.

Voorwaarden:
deze leverings- en betalingsvoorwaarden.


1) Levering en verzending

1. Levering geschiedt vanaf fabriek, winkel of magazijn van Degree-n
2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen worden de gekochte zaken geleverd en vervoerd voor rekening en risico van de koper. Indien wordt overeengekomen dat de gekochte zaken door Degree-n franco worden geleverd, geldt dit slechts voor levering binnen Nederland over de verharde weg en exclusief verticaal transport. De wijze van vervoer en verpakking wordt door Degree-n bepaald. Verpakking wordt niet teruggenomen.
3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd.
4. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn
5. Het risico gaat uiterlijk met de overhandiging van goederen (waarbij het begin van de lading bepalend is)
aan de expediteur, transporteur of andere ter uitvoering van de verzending bestemde derden over op de koper. Dat geldt ook indien in deelleveringen wordt geleverd. De keuze van de manier en de route van verzenden blijft aan Degree-n, tenzij de besteller bij het geven van de order daaromtrent andere instructies heeft gegeven. Degree-n heeft het recht om de door dergelijke instructies ontstane extra kosten aan de besteller door te berekenen.
6. Het is niet mogelijk de goederen af te halen.
7. Vorderingen tot vergoeding van schade op grond van verlies van transport goed tijdens het transport moeten door de ontvanger direct tegen de transporteur worden ingesteld. Reeds hierbij cederen wij alle vorderingen tot vergoeding van schade die wij ter zake op de transporteur mochten hebben aan de bestelling.
8. Datzelfde geldt in geval van beschadigingen die aan het transportgoed tijdens het transport mochten optreden; deze moet de ontvanger onmiddellijk op de vrachtbrief of pakbon laten bevestigen. In geval van beschadiging of verlies van het transportgoed die Degree-n niet valt toe te rekenen, blijven de rechten die de koper jegens Degree-n heeft beperkt tot de vorderingen.
9. Voor zover niet al een expediteurs transportverzekering gesloten is, wordt een verzekering slechts op speciale last en uitsluitend voor rekening van de koper afgesloten.
10. De koper is gebonden aan de voorwaarden van de bij het transport van de goederen betrokken transporten verzekeringsondernemingen.
11. Leveringen via de zogenaamde ‘dropshiping’ methode en leveringen per kamer (met aangebroken verpakking) worden door Degree-n niet uitgevoerd.

2) Betalingsvoorwaarden

1. Een eventuele opdracht wordt pas in behandeling genomen nadat een aanbetaling van 50% op onze bankrekening is bijgeschreven. De producten worden uitgeleverd binnen 2 werkdagen nadat de resterende 50% op onze bankrekening is bijgeschreven.
2. Indien zich na sluiting van de overeenkomst omstandigheden voordoen die de kredietwaardigheid dan wel de solventie van de koper in twijfel trekken en die daarmee een risico met betrekking tot diens tegenprestatie doen vermoeden (bv. staking van betaling, niet inlossen van cheques en wissels alsook de opzegging van de handelskrediet verzekering van de koper), heeft Degree-n het recht op het resterende bedrag van 50% of het stellen van afdoende zekerheid te eisen. Dat geldt ook indien dergelijke omstandigheden reeds op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst actueel waren, maar Degree-n dat, ondanks dat door Degree-n de gebruikelijke zorgvuldigheid was betracht, niet hebben kunnen constateren. Indien de koper niet voldoet aan onze eis van vooruitbetaling of het stellen van zekerheid, is Degree-n bovendien gerechtigd de levering van de goederen te weigeren totdat de koper vooruitbetaling gedaan heeft of zekerheid gesteld heeft, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voor geldschulden wordt over de duur van het verzuim een jaarlijkse rente van 8 procentpunten boven de basisrentevoet berekend, tenzij de koper aantoont dat voor Degree-n als gevolg van de te late betaling geen dan wel wezenlijk lagere schade is ontstaan.
3. Wissels en cheques worden alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming aangenomen en gelden pas nadat zij zijn gehonoreerd, respectievelijk verzilverd als betaling. Indien Degree-n middels een zogenaamde cheque/wisselprocedure de verhaalsaansprakelijkheid van de trekker voor een door de koper geaccepteerde wissel op zich neemt, wordt de betaling pas geacht te zijn gedaan na verzilvering van de door de koper uitgeschreven cheque en het vervallen van onze verhaalsaansprakelijkheid als trekker voor eerdergenoemde wissel. Degree-n is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het op tijd voorleggen van wissels of cheques. De kosten voor de wissel en het disconto komen ten laste van de koper.
4. Bij een aan de koper toe te rekenen betalingsachterstand van meer dan een week worden alle nog niet betaalbare vorderingen direct opeisbaar, voor zover Degree-n de tegenprestatie reeds heeft geleverd. Datzelfde geldt eveneens indien de premissen van lid 2, eerste en tweede volzin, in vervulling zullen gaan. Alle nog niet opeisbare vorderingen van welke aard dan ook worden verder direct opeisbaar indien de persoonlijke of financiële situatie van de schuldenaar laat voorkomen dat een ongestoorde voortzetting van de zakelijke relatie niet mogelijk is en onze vorderingen in gevaar kunnen zijn.
5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als vermeldt als koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Gedane betalingen worden altijd conform de levering- en betalingsvoorwaarden verrekend.
7. Mocht de koper met de tijdige betaling of afname in verzuim geraken, is Degree-n na het vruchteloos verstrijken van een de koper voorheen ter voldoening aan zijn verplichtingen gegeven extra termijn bovendien gerechtigd de betreffende overeenkomst en alle verder nog met de koper gesl3ten overeenkomsten te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.

3) Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
2. Indien Degree-n aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten betreffen onder meer, maar zijn niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten.

4) Eigendomsvoorbehoud

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De koopwaar blijft eigendom van Degree-n totdat al onze vorderingen uit de zakelijke relatie zijn voldaan. De koper heeft, behoudens onze andersluidende voorafgaande schriftelijke toestemming, beperkt tot het toegewezen Nederlandse grondgebied – het recht de koopwaar in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen en te verwerken, zolang hij niet met de betaling in verzuim geraakt. Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft hij niet het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot zekerheid te overdragen of te verpanden. Bij gedragingen van de koper in strijd met de overeenkomst, met name in geval van betalingsverzuim, is Degree-n gerechtigd de goederen terug te nemen. Het terugnemen van de goederen door Degree-n houdt geen ontbinding van de overeenkomst in, tenzij Degree-n zulks uitdrukkelijk schriftelijk mocht hebben verklaard. Na terugnemen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan Degree-n daarover vrijelijk beschikken. De opbrengst van die beschikkingshandelingen wordt met aftrek van redelijke daaraan verbonden kosten, met de verplichtingen van de koper verrekend.
2. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en op te slaan en ze voor eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien Degree-n dat wenst, dient koper aan te tonen aan Degree-n dat de goederen verzekerd zijn.
3. In geval van beslaglegging of andere maatregelen van derden tot verhaal op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dient de koper erop te wijzen dat Degree-n eigenaar is en Degree-n onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. De verwerking of verandering door de koper van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen geschiedt altijd voor Degree-n als producent, echter zonder dat daaruit voor Degree-n verplichtingen voortvloeien. Indien de goederen met andere, Degree-n niet toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verkrijgt Degree-n daardoor mede-eigendoom aan de nieuwe zaak naar rato van de waarde van onze goederen ( - in voorkomend geval voor een navenant aandeel – op basis van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting) in verhouding tot de waarde van de overige verwerkte voorwerpen overigens hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
5. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, Degree-n niet toebehorende voorwerpen onafscheidelijk wordt vermengd, verkrijgt Degree-n daardoor een mede-eigendom in de nieuwe zaak naar rato van de waarden van onze goederen (- in voorkomend geval voor een navenant aandeel – op basis van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting) in verhouding tot de waarde van de overige vermengde voorwerpen op het tijdstip van vermenging. Voor het geval dat de vermenging op dusdanige wijze geschiedt dat een zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt reeds hier overeengekomen dat de koper de mede-eigendom van deze zaak voor een evenredig aandeel aan Degreen overdraagt. De koper houdt Degree-n op deze wijze ontstane eigendom of mede-eigendom zonder vergoeding voor ons in bewaring.
6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,- ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Degree-n ter inzage te geven. Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van Degree-n:
a. Alle aanspraken van de koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Degree-n op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:237 BW;
b. De vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Degree-n geleverde zaken te verpanden aan Degree-n op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
c. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Degree-n;
d. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Degree-n ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
7. De koper cedeert Degree-n tot zekerheid van al onze uit de zakelijke relatie met hem ontstane vorderingen reeds nu alle op grond van doorverkoop of uit andere rechtsgronden (verzekering, onrechtmatige daad) ontstaande vorderingen, met inbegrip van alle rekening-courant saldovorderingen op zijn afnemers of derden, in volle hoogte en onafhankelijkheid van het feit of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, al dan niet in door verwerkte staat, zijn of worden doorverkocht. Dat geldt overeenkomstig voor vorderingen die jegens een derde ontstaan op grond van de verbinding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met een onroerend goed.
8. Degree-n verleent de koper onherroepelijk machtiging de aan ons gecedeerde vorderingen voor eigen rekening en in eigen naam te innen. Dit laat onze bevoegdheid deze vorderingen zelf te innen onverlet. Degree-n verplicht zich echter van deze bevoegdheid geen gebruik te zullen maken, zolang de koper al zijn verplichtingen jegens Degree-n naar behoren nakomt, hij niet met betaling in verzuim is en met name geen verzoek tot opening van een gerechtelijke insolventieprocedure inzake zijn vermogen is ingediend of hij zijn betalingen staakt. In elk der voornoemde gevallen kan Degree-n eisen dat de koper ons de gecedeerde vorderingen en de betreffende debiteuren bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende stukken overhandigt en zijn debiteuren op de hoogte brengt van de cessie.
9. Degree-n verplicht zich de toekomende zekerheden op wens van de koper vrij te geven voor zover de contante waarde van onze zekerheden de vorderingen tot zekerheid waarvan zij dienen niet slechts tijdelijk met meer dan 20% overschrijdt. De keuze van de zekerheden die worden vrijgegeven blijft aan Degree-n.

Onze producten voldoen aan alle relevante europese keurmerken:

europese keurmerken CE            europese keurmerken gs            europese keurmerken ip          europese keurmerken          europese keurmerken tuv            europese keurmerken CE
nieuwsbrief
Schrijf u in 
Volg ons!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, trends en acties rondom infraroodverwarming van Degree-n

contact